Impuls industrial

Finançament destinat a impulsar el creixement, productivitat i l’emprenedoria de Pimes INDUSTRIALS de la Comunitat Valenciana amb BONIFICACIÓ d’interessos i comissions mitjançant fons europeus Next Generation.

Característiques del producte:

 • Beneficiaris: PIMES amb seu social o centre en la Comunitat Valenciana que desenvolupen una activitat industrial (CNAE-2009: sector 10 a 32) o alguna activitat complementària i de serveis a la indústria detallada en l’Annex I.

Queden exclosos: autònoms, empreses o projectes que perjudiquen el medi ambient segons PRTR, empreses sense treballadors, empreses amb consum d’ajudes Marc Temporal Ucraïna > 2.000.000€ i empreses que no compleixen amb la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la que es van establir mesures de lluita contra la morositat.

 • Projectes elegibles: Projectes que suposen emprenedoria (empreses < 3 anys), ampliació de la capacitat productiva (mitjançant noves línies o ampliació de les ja existents), millora competitiva (entre altres, eficiència energètica, robotització, digitalització). Inclou:
  • Actius productius.
  • Adquisició/adequació instal·lacions (sòl <1/3 del projecte).
  • Enginyeria, consultoria de la posada en marxa del projecte.
  • Circulant vinculat al projecte (justificat).
  • Despeses de constitució (sola emprenedoria).
  • Inversions realitzades (antiguitat <1 any respecte data aprovació de l’aval) o inversions a realitzar fins a 31/12/2023 justificades amb pressupostos.
 • Compatible amb altres ajudes. Subjecta a règim de minimis o Marc Temporal que siga d’aplicació. Aconsellem que si se sol·liciten altres ajudes per a la mateixa finalitat, es comprove el corresponent règim d’incompatibilitat.

 • L’import de la bonificació no podrà superar els 200.000€.

Condicions:

 • Préstecs amb entitats financeres amb conveni amb Afín SGR.
 • Import: fins a 1.5MM€ (per a imports superiors la bonificació es calcula sobre base de 1,5MM€).
 • Termini: de 3 a 15 anys (fins a 3 anys de carència).
 •  Bonificació:
  • Cost de l’aval: bonificat el 100% (comissió d’estudi i comissió d’aval).
  • Cost del préstec: bonificat 0,5% c. obertura + interesses fins a 2,50% anual calculats segons quadre d’amortització.
L’import resultant s’aplica a amortitzar principal del préstec. Termini d’abonament estimat fins a 6 mesos des de signatura.

Sol·licita un aval còmodament a través de la nostra oficina virtual.

Sol·licitar online

Coneix tots els nostres productes

Liquiditat

Facilitem l'accés al finançament del circulant gràcies als nostres convenis amb les...