Línia Finançament Bonificat IVF-Renàixer

Aval per accedir a un préstec bonificat d’import comprès entre 15.000 i 750.000 euros, concedit per l’Institut Valencià de Finances.

Beneficiaris:

Projectes empresarials desenvolupats per autònoms i pimes la seu social, establiment o sucursal de producció o de desenvolupament d’activitat es trobe radicat a la Comunitat Valenciana.

Finalitat:

 • L’ampliació i renovació de les instal·lacions, maquinària i equips.
 • Despeses de personal i serveis lligats a l’cicle de l’explotació, així com l’adquisició d’elements patrimonials de capital circulant, incloent-entre altres- mercaderies, i matèries primeres.

Requisits / característiques generals:

 • El beneficiari tindrà el seu domicili social o establiment de desenvolupament d’activitat en la Comunitat Valenciana.
 • La pèrdua esperada de l’operació de finançament no podrà superar el 0,65% del valor de l’exposició creditícia. Per a estimar la pèrdua esperada de l’operació, s’avaluarà la situació financera del sol·licitant a 1 de gener de 2021, ateses els comptes anuals tancats de l’exercici 2020 o, en defecte d’això, als estats financers previsionals aportats per l’empresa relatius a aquest exercici. Així mateix, es tindran en compte les garanties aportades pel sol·licitant. Aquest requisit no serà aplicable si la finalitat del préstec és l’ajornament de quotes de capital i interés de préstecs atorgats per l’IVF.
 • El beneficiari estarà en disposició de comptar amb totes les llicències, autoritzacions i permisos necessaris per a l’execució del projecte i complir la normativa nacional i comunitària que resulte aplicable i, en particular, en matèria de competència, contractació del sector públic i medi ambient.
 • El beneficiari acreditarà estar al corrent de compliment de les obligacions tributàries davant l’Estat i la Generalitat, així com de les obligacions davant la Seguretat Social, anteriors a 31 de decembre de 2019.
 • El beneficiari no estarà subjecte a una ordre de recuperació pendent, després d’una decisió de la Comissió Europea declarant una ajuda il·legal i incompatible amb el mercat comú.
 • El beneficiari no es trobarà en cap de les circumstàncies previstes en l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (LGS).
 • A 31 de desembre de 2019, el beneficiari no estava en situació d’empresa en crisi entesa, d’acord amb el que s’estableix en el punt 2.18 del Reglament (UE) 651/2014, de 17 de juny, general d’exempció per categories.
 • El compliment dels requisits d’aquest article s’ha d’acreditar mitjançant la signatura de la Declaració Responsable. El fet de presentar aquesta Declaració responsable facultarà l’IVF per fer, en qualsevol moment, telemàticament o per altres mitjans, les comprovacions per mostreig o exhaustives necessàries per verificar la conformitat de les dades d’aquestes declaracions.
 • Podran ser beneficiaris del finançament bonificat projectes duts a terme en qualsevol sector d’activitat amb excepció de fabricació d’armament i derivats; jocs d’atzar i material corresponent; fabricació, transformació o distribució de tabac; les activitats controvertides per raons ètiques o morals o prohibides per la legislació nacional; les activitats l’únic propòsit siga la promoció immobiliària, excepte les destinades a afavorir l’accés a l’habitatge de col·lectius desfavorits en règim de propietat o de lloguer, en col·laboració amb la Generalitat Valenciana; les activitats merament financeres.

Condicions generals del finançament:

 • El valor nominal del préstec se situarà entre 15.000 euros i 750.000 euros, sense que en cap cas puga superar la suma de a) el 80% de les despeses elegibles derivades de la inversió en actius materials, actius immaterials i participacions empresarials, i b) el 100% de les despeses elegibles que resulten de la contractació de mà d’obra, serveis propis del cicle de l’explotació i despeses inherents a la consecució del finançament, així com de l’adquisició d’elements inclosos en el capital circulant de l’empresa. No obstant l’anterior, l’import màxim del préstec no podrà superar:
  • El doble dels costos salarials anuals del sol·licitant (incloses les càrregues socials i el cost del personal que treballe en el recinte de l’empresa, però figure formalment en la nòmina d’un subcontractista) per a 2019 o per a l’últim any disponible; en el cas d’empreses creades l’1 de gener de 2019 o amb posterioritat a aqueixa data, el préstec màxim no ha de superar l’estimació dels costos salarials anuals per als dos primers anys d’activitat; o
  • El 25% del volum de negocis total del sol·licitant en 2019.
 • Termini: De 3 a 6 anys amb un màxim de 2 anys de carència, inclosos en aquest termini
 • El Tipus d’Interés Nominal del Finançament Bonificada (TINFB) s’obtindrà com a suma del tipus d’interés EURIBOR a un any, amb límit inferior 0%, i un Marge del 0,5%.

No obstant això, el Tipus d’Interés Nominal del Finançament Bonificada (TINFB) serà igual al 0% per a operacions de finançament a empreses amb seu social en municipis en risc de despoblament.

 • Tram No Reemborsable (TNR)
  • En cas que l’IVF requerisca al sol·licitant aval d’una SGR, el préstec incorporarà un tram no reembossable (TNR), l’import del qual serà igual al 0,5% del producte entre el valor nominal del préstec i el seu termini de venciment.
  • En cas que la sol·licitud de finançament tinga per finalitat el sosteniment de l’explotació d’autònoms i pimes pertanyents als sectors de l’oci, turisme, hotelería, restauració, i altres activitats connexes de conformitat amb la definició dels mateixos inclosa en l’Annex VII d’aquesta Convocatòria, el préstec incorporarà un tram no reembossable (TNR) per import de fins al 30% del valor nominal del préstec, fins a esgotar la disponibilitat pressupostària de la línia de subvenció de capital atorgada per la Conselleria d’Hisenda i Model Econòmic en favor de l’IVF. En concret, el tram no reemborsable es determinarà atenent a la següent taula:
Import del préstec (X)TNR marginalTNR en euros
Fins 30.000€30%30% X
Entre 30.000€ i 250.000€20%9.000 + 20% (X - 30.000)
Entre 250.000€ i 500.000€15%53.000 + 15% (X - 250.000)
Entre 500.000€ i 1.000.000€10%90.500 + 10% (X - 500.000)
  • En cas que la sol·licitud de finançament tinga per finalitat l’adquisició d’actius immobilitzats materials, actius intangibles, o participacions empresarials en societats no financeres, el préstec incorporarà un tram no reembossable (TNR) equivalent al 4% del valor nominal del préstec a fi de bonificar el cost d’aquestes inversions.
  • En cas que el sol·licitant siga una empresa industrial i la sol·licitud tinga per finalitat l’adquisició de maquinària industrial, el tram no reembossable (TNR) ascendirà al 10% del valor nominal del préstec, amb un topall màxim de 300.000 euros, fins a esgotar la disponibilitat pressupostària de la línia de subvenció de capital atorgada per la Conselleria d’Economia, Sectors Productius, Comerç i Treball.
  • En cas que la sol·licitud de finançament tinga per finalitat l’adequació d’espais de treball amb criteris de sostenibilitat mediambiental i inclusió social, a l’empara del programa ASTREA de la Conselleria d’Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, el préstec incorporarà un tram no reembossable (TNR) equivalent al 15% del valor nominal del préstec, fins a esgotar la disponibilitat pressupostària de la línia de subvenció de capital atorgada per la citada Conselleria en favor de l’IVF.
  • En cas que la sol·licitud de finançament tinga per finalitat la digitalització de l’activitat productiva de l’empresa, amb bonificació aportada per la Conselleria d’Innovació, el préstec incorporarà un tram no reembossable (TNR) equivalent al 10% del valor nominal del préstec, fins a esgotar la disponibilitat pressupostària de la línia de subvenció de capital atorgada per la citada Conselleria en favor de l’IVF.

Condiciones econòmiques de l’aval:

 • Comissió d’estudi: 0%.
 • Comissió d’aval única (inclosa en el finançament): 4%.
 • Quotes Socials SGR Reemborsables (inclosa en el finançament): 1% sobre l’import avalat.

Bases Convocatòria IVF:

Clic per consultar

Sol·licite el seu finançament a través de l’enllaç:

Sol·licitud de finançament

Productes Estrella

Si no t’encaixa cap producte o necessites assessorament, posa’t en contacte amb nosaltres i et telefonarem al més prompte possible. Avalem pràcticament qualsevol tipus de projecte.

Contacta

Usamos cookies para ofrecerte la mejor experiencia en nuestra web. También las utilizamos para analizar cómo se usa nuestra web y ofrecer un contenido online personalizado. Para más información consulta nuestra política de cookies

Los ajustes de cookies en esta web están configurados para «permitir las cookies» y ofrecerte la mejor experiencia de navegación posible. Si sigues usando esta web sin cambiar tus ajustes de cookies o haces clic en «Aceptar», estarás dando tu consentimiento a esto.

Tancar