Convocatòria de la Junta General de Socis

Juan Ángel Benavent

SOCIETAT DE GARANTIA RECÍPROCA DE LA COMUNITAT VALENCIANA

Convocatòria de Junta General Ordinària de Socis

El Consell d’Administració, en data 23 de maig de 2018, ha acordat convocar Junta General Ordinària de Socis que tindrà lloc al domicili social situat a València, carrer Amadeu de Savoia, 1, el díhuit de juny de dos mil díhuit, va a les nou hores en primera convocatòria, i el dènou de juny de dos mil díhuit, va en segona convocatòria, al mateix lloc ia la mateixa hora, per sotmetre a examen i aprovació, si és el cas, de la Junta General els assumptes que figuren en el següent

ORDRE DEL DIA:

Primer.- Examen i aprovació, si és el cas, dels Comptes Anuals, l’Informe de Gestió i l’Aplicació de resultats, corresponents a l’exercici econòmic de 2017, així com de la gestió del Consell d’Administració en el mateix període.

1.1.- Aprovació dels Comptes Anuals i l’Informe de Gestió.

1.2.- Aprovació de l’Aplicació de resultats.

1.3.- Aprovació de la gestió del Consell d’Administració durant l’exercici 2017

Segon.- Informe sobre quantitats percebudes per dietes pels membres del Consell d’Administració en l’exercici 2017. Presa d’acord sobre l’import a percebre durant l’exercici 2018.

Tercer.- Informe sobre operacions que per les seues característiques especials ostenten proporcions entre el nombre de participacions socials i risc garantit superiors al 10% o inferiors al 0,25% en el cas d’avals financers. Tot això en compliment del que preveu l’article 27 dels Estatuts Socials.

Quart.- Nomenament d’auditors.

Cinquè.- Fixació del límit màxim de deute a garantir durant l’exercici 2018.

Sisè.- En el seu cas, cessament, nomenament o reelecció de consellers.

Sèptim.- Delegació de facultats en el Secretari del Consell d’Administració per a la formalització, execució, esmena i inscripció dels acords socials adoptats i per efectuar el preceptiu dipòsit de comptes anuals en el Registre Mercantil.

Vuitè.- Torn obert de paraules.

Novè.- Lectura i aprovació de l’acta o, si és el cas, nomenament de dos socis interventors per a l’aprovació de l’acta.

A l’efecte de representació, assistència i vot, s’estarà al que disposen els articles 18º, 19º i concordants dels estatuts socials així com als d’aplicació supletòria de la Llei de societats de capital. Es recorda especialment en referència al dret d’assistència que tots els socis podran concórrer personalment o representats per un altre soci a la Junta General, si bé hauran de sol·licitar la corresponent targeta d’assistència que els serà facilitada en el domicili social fins a cinc dies abans de la data assenyalada per a la celebració de la Junta. El dret d’assistència i emissió de vot no es pot exercir sense la presentació d’aquesta targeta. De la mateixa manera, per a l’accés a la Junta es requerirà en cas de socis persones físiques presentació del document nacional d’identitat i en el cas que delegue la seua assistència en un altre soci, el mateix haurà de presentar l’escrit de delegació corresponent. Per al cas de socis persones jurídiques que assisteixen personalment, haurà d’assistir el seu conseller delegat o administrador proveït de l’escriptura de nomenament o qualsevol persona física però proveïda d’escriptura notarial d’apoderament bé general o especial per aquesta Junta. En cas que el soci persona jurídica delegue la seua representació, haurà fer-ho a favor d’un altre soci mitjançant escrit de delegació.

El soci tindrà dret a obtenir de la societat, de forma immediata i gratuïta, els documents que seran sotmesos a l’aprovació de la Junta General, així com l’informe de gestió i l’informe dels auditors de comptes.

El secretari del Consell d’Administració, Raúl Gregori Romero.

Deixa un comentari

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Els nostres assessors

Beatriz Magro
Coordinadora de Negocio Alicante
Joaquín Jovani
Director de Negocio, Marketing e I+D+i