I. OBJECTE

La present Política de Privacitat està articulada per la Societat de Garantia Recíproca de la Comunitat Valenciana (d’ara en avant, AFINSGR), de conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades) i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (LOPD-GDD).

L’objecte d’aquesta Política de Privacitat és informar les persones físiques, les dades de caràcter de les quals personal són recollits a través dels formularis i qüestionaris electrònics recollits en www.afinsgr.es o, en el seu cas, impresos descargables o en paper, així com els que siguen transmesos per altres mitjans, de manera presencial o a distància.

AFINSGR es reserva la facultat de modificar aquesta Política a fi d’adaptar-la a novetats legislatives, criteris jurisprudencials, pràctiques del sector, o interessos de l’entitat.

II. VERACITAT I EXACTITUD DE LES DADES

Els Usuaris interessats en els nostres serveis garanteixen i responen de l’exactitud, veracitat i autenticitat de les informacions i dades que comuniquen a AFINSGR. Per tant, serà obligació i responsabilitat dels mateixos el verificar i mantindre actualitzats les dades i informacions facilitats, de tal forma que es corresponguen amb la seua realitat personal a cada moment. Qualsevol manifestació inexacta o falsa que es produïsca a conseqüència de les informacions i dades manifestades, així com els perjudicis que tal informació poguera causar, serà responsabilitat exclusiva dels usuaris.

És per això que, amb la finalitat que els dades que consten en els nostres fitxers, informàtics i/o en paper, sempre corresponguen a la realitat, es tractara de mantindre actualitzats. De manera que, a aquest efecte, l’usuari o interessat haurà de fer els canvis, directament, quan així estiga habilitat o comunicant-se, per mig fefaent, a AFINSGR.

Així mateix, en el cas que les dades de caràcter personal registrats resultaren ser inexactes, en tot o en part, o incomplets, AFINSGR procedirà a la seua supressió i substitució d’ofici per les corresponents dades rectificades o completats, sense perjudici de les facultats que als afectats els reconeix l’article 16 de la Llei orgànica 3/2018 de Protecció de Dades de Caràcter Personal i Garantia de Drets Digitals.

En cas que s’hagen facilitat les dades personals d’un tercer, és l’exclusiva responsabilitat de qui ho faça haver obtingut prèviament el consentiment d’aqueixa persona, perquè les seues dades siguen tractades per AFINSGR.

III. INFORMACIÓ GENERAL SOBRE LA SALVAGUARDA DE LA PRIVACITAT I PROTECCIÓ DE DADES

1. Qui es responsabilitza del tractament de les dades personals?

Les dades de caràcter personal recaptats a través dels formularis i qüestionaris electrònics o, en el seu cas, impresos descargables, així com els que siguen transmesos per altres mitjans, de manera presencial o a distància, són tractats, en qualitat de responsable, per la Societat de Garantia Recíproca de la Comunitat Valenciana (AFINSGR).

2. Quins són els usos o finalitats per les quals són tractats les dades de caràcter personal?

Les dades de caràcter personal recollits són tractats per a usos o finalitats diferents. De manera general, les dades personals són tractats per a gestionar i atendre sol·licituds d’informació, dubtes o suggeriments, o bé les subscripcions, així com, en el seu cas, per a enviar informació sobre els productes o serveis, oferits o promocionats per AFINSGR.

No obstant això, a continuació, s’aporta més informació sobre l’ús o finalitats del tractament de dades personals, en funció de la sol·licitud específica formulada:

a) Sol·licituds d’informació (formulari electrònic, correu electrònic, xat directe, telèfon). – Les dades personals seran tractats, en termes generals, per a les següents finalitats:

  • Comunicar-se amb vosté i informar referent als productes o serveis oferits per AFINSGR.
  • Atenció de consultes i dubtes formulats a través de qualsevol dels mitjans de contacte, que es posen a la disposició de l’usuari.
  • Estudi o anàlisi de preferències, amb caràcter estadístic i de manera anonimitzada.

b) Sol·licita El teu Aval. – Les dades personals seran tractats per a gestionar el registre de l’Usuari i, si és el cas, valorar l’operació d’aval sol·licitada, l’enviament d’informació sobre aquesta operació, així com, si és el cas, la gestió integral d’esta.

c) Canal d’Ètica, Comunicació i Denúncies. – Les dades personals seran tractats per a tramitar les comunicacions i denúncies, així com per a investigar les mateixes en els supòsits que siga procedent obrir un expedient d’investigació.

2. Què legitima el tractament de les dades personals?

La base jurídica de licitud o legitimació del tractament de les dades personals, en funció del supòsit que es tracte, podrà residir:

a) En el consentiment de l’interessat manifestat mitjançant l’emplenament del formulari i enviament de les dades (Ex. Sol·licituds d’informació).

En el cas de l’enviament, als nostres Clients, d’informació acosta sobre els nostres productes o serveis, s’efectuarà amb base a l’interés legítim d’AFINSGR. En tot cas, de conformitat amb l’article 21.2 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic (LSSI), AFINSGR podrà realitzar l’enviament de comunicacions comercials per correu electrònic o mitjà de comunicació electrònica equivalent (Ex. missatge de telefonia mòbil, SMS o MMS) sobre productes o serveis, d’AFINSGR. En tots i cadascun dels enviaments, AFINSGR permet, mitjançant un procediment senzill i gratuït, que Vosté manifeste la negativa o oposició a més enviaments de caràcter comercial.

b) En l’execució de la relació precontractual i, en el seu cas, contracte de servei financer del qual vosté és part i les obligacions legals que, en relació a aquesta, té AFINSGR.

c) La base jurídica que legitima el tractament de les dades de caràcter personal facilitats a través del Canal d’Ètica, Comunicació i Denúncies és el compliment d’una obligació legal per AFINSGR dins del marc normatiu de protecció de dades, que regula els canals de denúncies, entre els quals s’inclouen dels deures de prevenció i control en matèria de prevenció de responsabilitat penal i compliment normatiu aplicable a la nostra entitat. Quan l’usuari proporcione les seues dades de caràcter personal de manera voluntària, serà el seu propi consentiment la base jurídica que legitima el tractament d’aquests.

3. Per quant temps es conserven les dades?

Les dades es conservaran en funció del supòsit pel qual es recullen:

a) Les dades obtingudes de sol·licituds d’informació es tractaran pel temps que es precise per a l’atenció d’aquestes. En el cas que haja manifestat el consentiment a l’enviament de comunicacions sobre productes o serveis d’AFINSGR, es conservaran les dades de contacte mentre no exercite el dret d’oposició o supressió.

b) Les dades es conservaran durant el temps necessari per a complir amb la finalitat per a la qual es van recaptar i per a determinar les possibles responsabilitats que es pogueren derivar d’aquesta finalitat. Posteriorment, les dades seran conservades durant el període de temps en què puguen ser requerits per les entitats públiques competents.

c) La informació relativa a la comunicació serà mantinguda, com a norma general durant 3 mesos. Abans de la finalització d’aquest termini, podrà procedir-se al seu guardat sobre la base del que fonamenta les normatives objecte de la comunicació, i/o per estar una investigació / anàlisi en curs, i/o per a acreditar la diligència de les parts en la gestió i actuació de la comunicació. Així mateix, es procedirà a la seua eliminació dins d’aquest termini quan es considere que la comunicació no ha de donar lloc a un procés d’investigació ni es considere necessari guardar-la.

4. Qui poden ser cessionaris o destinataris de les dades?

Entre els destinataris o cessionaris de les dades de caràcter personal, objecte de tractament per AFINSGR, segons el cas, són:

a) Les dades obtingudes de sol·licituds d’informació es tractaran pel temps que es precise per a l’atenció d’estes. En el cas que haja manifestat el consentiment a l’enviament de comunicacions sobre productes o serveis de *AFINSGR, es conservaran les dades de contacte mentre no exercite el dret d’oposició o supressió.

b) Les dades obtingudes en el registre dins de l’apartat de “Sol·licitud d’aval” es conservaran de manera indefinida mentre no exercite el dret d’oposició o supressió. En cas de formalitzar-se la seua sol·licitud, es procedirà a l’avaluació de la mateixa i, en cas de resultar aprovada, seran tractats durant el temps necessari per a l’execució de la relació contractual i posteriorment durant el període de temps que puguen ser requerits per les entitats públiques competents.

c) La informació relativa a la comunicació realitzada a través de Canal d’Ètica, Comunicació i Denúncies serà mantinguda, com a norma general durant 3 mesos. Abans de la finalització d’aquest termini, podrà procedir-se al seu guardat sobre la base del que fonamenta les normatives objecte de la comunicació, i/o per estar una investigació / anàlisi en curs, i/o per a acreditar la diligència de les parts en la gestió i actuació de la comunicació. Així mateix, es procedirà a la seua eliminació dins d’aquest termini quan es considere que la comunicació no ha de donar lloc a un procés d’investigació ni es considere necessari guardar-la.

5. Qui poden ser cessionaris o destinataris de les dades?

Entre els destinataris o cessionaris de les dades de caràcter personal, objecte de tractament per *AFINSGR, segons el cas, són:

a) Les dades no seran cedits o comunicats, com a regla general, a tercers, en el cas que siguen tractats per a l’atenció de sol·licitud d’informació.

b) A fi d’analitzar la concessió de l’aval, s’informa que, amb caràcter previ, les dades seran cedides, si és el cas, a la Companyia Espanyola de refiançament (*CERSA), Entitats Taxadores, Institut Valencià de Finances (IVF), Administració pública autonòmica competent, Servei Executiu per a la Prevenció del Blanqueig de Capitals (*SEPBLAC), Organismes Col·laboradors dels mateixos i les entitats bancàries o financeres que, si és el cas, pogueren intervindre en l’operació sol·licitada. També se cediran les dades, estrictament necessaris, a l’entitat bancària o financera que *AFINSGR designe per al cas de domiciliar la facturació que poguera emetre. D’altra banda, acollint-nos a l’art. 61 de la Llei 44/2002, l’informem que amb motiu de la present sol·licitud obtindrem informes sobre els seus riscos registrats en la Central d’Informació de Riscos del Banc d’Espanya.

c) Les dades podrien ser cedits, si és el cas, a Forces i Cossos de Seguretat o Òrgans Judicials.

En tot cas, les dades podran ser cedits o comunicats en els supòsits previstos, segons Llei. Així com, si és el cas, en el supòsit que ens haja manifestat el consentiment.

6. Quines mesures s’adopten per a la protecció de les dades personals?

En primer lloc, informem que tot el personal d’AFINSGR, que intervinga en qualsevol de les fases del tractament de les dades personals, guarda confidencialitat.

D’altra banda, AFINSGR ha adoptat en els sistemes d’informació, informàtics i en paper, les mesures tècniques i organitzatives legalment requerides, a fi de garantir la seguretat i confidencialitat de les dades emmagatzemades, evitant així, en la mesura que siga possible, la seua alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat.

7. Quins són els seus drets en protecció de dades i com pot exercir-los?

El titular de les dades personals podrà exercitar els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació, portabilitat o, en el seu cas, oposició. A aquest efecte, haurà de presentar un escrit en AFINSGR – PROTECCIÓ DE DADES C/ Carrer del Justícia, 4, 1 A, 46004 València (Espanya) o enviant un correu electrònic a protecciondatos@afinsgr.es. En cas que es tinguera dubte sobre la identitat de qui exercita el dret, podrà sol·licitar-se còpia del DNI, Passaport o document identificatiu equivalent, així com en el supòsit que actuara mitjançant representant, legal o voluntari, haurà d’aportar també documente que acredite la representació i document identificatiu del mateix acompanyat. En cas de considerar vulnerat el dret a la protecció de dades personals podrà presentar una reclamació davant el Delegat de Protecció de Dades (afinsgr@dpoexterno.com) o, en el seu cas, davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.aepd.es).