Convocatòria Junta General Ordinària 2020

Raúl Gregori Romero
Secretario del Consejo de Administración

El Consell d’Administració, en data vint-i-nou de setembre de 2020 ha acordat convocar Junta General Ordinària de Socis a celebrar en el seu domicili social situat a València, Carrer de l’Justícia 4-1ºA, el dimarts vint-i-set d’octubre de dos mil vint, a les nou hores en primera convocatòria, i dimecres vint-i-uit d’octubre de dos mil vint, en segona convocatòria, al mateix lloc i a la mateixa hora, per sotmetre a examen i aprovació, si és el cas, de la Junta General els assumptes que figuren en l’ següent

ORDRE DEL DÍA

Primer. Examen i aprovació, si és el cas, dels Comptes Anuals, l’Informe de Gestió i l’Aplicació de resultats, corresponents a l’exercici econòmic de 2019, així com de la gestió de el Consell d’Administració en el mateix període.

1.1.- Aprovació dels Comptes Anuals i de l’Informe de Gestió.

1.2.- Aprovació de l’Aplicació de resultats.

1.3.- Aprovació de la gestió de el Consell d’Administració durant l’exercici 2019.

Segon. Informe sobre quantitats percebudes per dietes pels membres de el Consell d’Administració en l’exercici 2019. Presa d’acord sobre l’import a percebre durant l’exercici 2020.

Tercer. Informe sobre operacions que per les seues característiques especials ostenten proporcions entre el nombre de participacions socials i risc garantit superiors al 10 per cent o inferiors al 0,25 per cent en el cas d’avals financers. Tot això en compliment del que preveu l’article 27 dels Estatuts Socials.

Quart. Fixació de el límit màxim de deute a garantir durant l’exercici 2020.

Cinquè. Cessament, nomenament o reelecció de consellers.

Sisè. Delegació de facultats en el Secretari d’el Consell d’Administració per a la formalització, execució, esmena i inscripció dels acords socials adoptats i per efectuar el preceptiu depòsit de comptes anuals en el Registre Mercantil.

Setè. Precs i preguntes.

Vuitè. Lectura i aprovació de l’acta o, si és el cas nomenament de dos socis interventors per a l’aprovació de l’acta.

A l’efecte de representació, assistència i vot, s’estarà al que disposen els articles 18º, 19º i concordants dels estatuts socials així com als d’aplicació supletòria de la Llei de societats de capital. Es recorda especialment pel que fa a el dret d’assistència que tots els socis podran concórrer personalment o representats per un altre soci a la Junta General, si bé hauran de sol·licitar la corresponent targeta d’assistència que els serà facilitada en el domicili social fins a cinc dies abans de la data assenyalada per a la celebració de la Junta. El dret d’assistència i emissió de vot no es pot exercir sense la presentació d’aquesta targeta. De la mateixa manera, per a l’accés a la Junta es requerirà en cas de socis persones físiques presentació de el Document Nacional d’Identitat i en cas que delegui la seua assistència en un altre soci, el mateix haurà de presentar l’escrit de delegació corresponent. Per al cas de socis persones jurídiques que assisteixen personalment, haurà d’assistir el seu conseller delegat o administrador proveït de l’escriptura de nomenament o qualsevol persona física però proveïda d’escriptura notarial d’apoderament bé general o especial per aquesta Junta. En cas que el soci persona jurídica delegue la seua representació, haurà de fer-ho a favor d’un altre soci mitjançant escrit de delegació.

El soci tindrà dret a obtenir de la societat, de forma immediata i gratuïta, els documents que seran sotmesos a l’aprovació de la Junta General, així com l’informe de gestió i l’informe dels auditors de comptes.

RECOMANACIÓ GENERAL. Com a conseqüència de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, la Societat informa que si en la data en què s’espera que tingui lloc la Junta General, existissin limitacions d’alguna forma a les possibilitats de moviment i reunió, la Junta General se celebrarà a través dels mitjans d’assistència que es determinin mitjançant la publicació d’un anunci complementari a aquesta convocatòria, amb una antelació mínima de tres dies naturals a la data de la mateixa. En tot cas, la Societat informarà oportunament de totes les altres mesures que resulten necessàries en funció de les resolucions o recomanacions que puguin emetre les autoritats competents, a través de la seva pàgina web www.afinsgr.es i pels mitjans que siguin necessaris, en funció de l’ abast de les mesures.

València, a 1 de octubre de 2020. El Secretari del Consell d’Administració. Raúl Gregori Romero.

Deixa un comentari

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Els nostres assessors

Beatriz Magro
Coordinadora de Negocio Alicante
Joaquín Jovani
Director de Negocio, Marketing e I+D+i