Convocatòria Junta General Ordinària 2022

Informatica Afín

El Consell d’Administració de la SOCIETAT DE GARANTIA RECÍPROCA DE LA COMUNITAT VALENCIANA (la «Societat» o «*Afin *SGR»), reunit en sessió de data 27 de maig de 2022 ha acordat convocar Junta General Ordinària de Socis a celebrar en el Palau *dels *Boïl d´Arenós, situat a València,
*Carrer *dels *Llibrers número 2, el dimarts 28 de juny de 2022, a les dotze hores i trenta minuts en primera convocatòria, i el dimecres 29 de juny de 2022, en segona convocatòria, en el mateix lloc i a la mateixa hora, per a sotmetre a examen i aprovació, en el seu cas, de la Junta General els assumptes que figuren en el següent:

Ordre del dia

Primer.- Examen i aprovació, en el seu cas, dels Comptes Anuals, l’Informe de Gestió i l’Aplicació de Resultats, corresponents a l’exercici econòmic de 2021, així com de la gestió del Consell d’Administració en el mateix període.
1.1.- Aprovació dels Comptes Anuals i de l’Informe de Gestió.
1.2.- Aprovació de l’Aplicació de Resultats.
1.3.- Aprovació de la gestió del Consell d’Administració durant l’exercici 2021.
Segon.- Informe sobre quantitats percebudes per dietes pels membres del Consell d’Administració en l’exercici 2021. Presa d’acord sobre l’import a percebre durant l’exercici 2022.
Tercer.- Informe sobre operacions que per les seues característiques especials ostenten proporcions entre el nombre de participacions socials i risc garantit superiors al 10 per cent o inferiors al 0,25 per cent en el cas d’avals financers. Tot això en compliment del que es preveu en l’article 27 dels Estatuts Socials.
Quart.- Fixació del límit màxim de deute a garantir durant l’exercici 2022.
Cinqué.- Cessament, nomenament o reelecció de Consellers. Fixació, en el seu cas, del nombre de membres del Consell d’Administració.
Sisé.- Delegació de facultats en el Secretari del Consell d’Administració per a la formalització, execució, esmena i inscripció dels acords socials adoptats i per a efectuar el preceptiu depòsit de comptes anuals en el Registre Mercantil.
Seté.- Precs i preguntes.
Huité.- Lectura i aprovació de l’acta o en el seu cas nomenament de dos socis interventors per a l’aprovació de l’acta.

A l’efecte de representació, assistència i vot, s’estarà al que es disposa en els articles 18é, 19é i concordants dels estatuts socials, Títol IV del Reglament de la Junta General, així com als d’aplicació de la Llei de Societats de Garantia Recíproca i supletòria de la Llei de Societats de Capital. Es recorda especialment en referència al dret d’assistència que tots els socis podran concórrer personalment o representats per un altre soci a la Junta General, si bé hauran de sol·licitar la corresponent targeta d’assistència que els serà facilitada en el domicili social fins a cinc dies abans de la data assenyalada per a la celebració de la Junta. El dret d’assistència i emissió de vot no podrà ser exercit sense la presentació d’aquesta targeta. D’igual forma, per a l’accés a la Junta es requerirà en cas de socis persones físiques presentació del Document Nacional d’Identitat i en cas que delegue la seua assistència en un altre soci, el mateix haurà de presentar l’escrit de delegació corresponent.
Per al cas de socis persones jurídiques que assistisquen personalment, haurà d’assistir a través dels qui estiguen prou apoderats o facultats per a exercir legalment la seua representació, la qual cosa hauran d’acreditar oportunament mitjançant l’exhibició dels documents dels quals derive aquesta representació.
En cas que el soci persona jurídica delegue la seua representació, haurà de realitzar-lo a favor d’un altre soci mitjançant escrit de delegació.
Respecte al punt primer de l’ordre del dia, i de conformitat amb el que es preveu en l’article 272 de la Llei de Societats de Capital, es preveu de manera expressa el dret del soci a obtindre de la Societat, de manera immediata i gratuïta, els comptes anuals corresponents a l’exercici tancat a 31 de desembre de 2021, així com l’informe de gestió i l’informe dels Auditors de Comptes.

RECOMANACIÓ GENERAL

A conseqüència de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, la Societat informa que si sent pròxima la data en què s’espera que tinga lloc la Junta General, existira qualsevol restricció normativa o recomanació de les autoritats públiques que limitara de manera directa les possibilitats de moviment i reunió en la Comunitat Valenciana, la Societat podrà acordar les mesures necessàries per al compliment de la normativa en aqueix moment en vigor. En tot cas, la Societat informarà oportunament de quantes altres mesures resulten necessàries en funció de les resolucions o recomanacions que puguen emetre les autoritats competents, a través de la seua pàgina web afinsgr.es, així com per qualssevol altres mitjans que resulten necessaris per a la seua major difusió, en funció de l’abast de les mesures.

València, 30 de maig de 2022.- Secretari del Consell d’Administració,
Raúl Gregori Romero.

Els nostres assessors

Beatriz Magro
Coordinadora de Negocio Alicante
Joaquín Jovani
Director de Negocio, Marketing e I+D+i